Przedmiot działania WOAK w Białymstoku

Do działań programowych WOAK należy:

1) ochrona wielokulturowego dziedzictwa województwa podlaskiego,

2) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców województwa podlaskiego ze szczególnym uwzględnieniem amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,

3) edukacja kulturalna obejmująca wartości intelektualne, artystyczne, społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji międzykulturowej,

4) inicjowanie i podejmowanie współpracy z zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem państw przygranicznych oraz Unii Europejskiej w zakresie promocji kultury  województwa podlaskiego.

Do podstawowych zadań WOAK należy:

1)  diagnozowanie oraz analiza zjawisk i tendencji kulturowych zachodzących w województwie podlaskim,

2)  inicjowanie i realizacja projektów promujących dziedzictwo kulturowe województwa podlaskiego oraz jego dokumentowanie,

3)  inicjowanie i realizacja projektów promujących dialog międzykulturowy oraz działań budujących postawy otwartości i szacunku,

4)  tworzenie i realizacja programów edukacji kulturalnej (regionalnej, estetycznej i artystycznej) oraz nowoczesnego zarządzania instytucjami kultury i animowania kultur lokalnych,

5) animowanie, promocja amatorskiego ruchu artystycznego oraz inspirowanie środowisk do tworzenia nowych grup artystycznych,

6) organizowanie i prowadzenie grup artystycznych jako warsztatowych form pracy,

7) kształcenie i doskonalenie kadr dla potrzeb kultury i oświaty w zakresie poszczególnych dziedzin sztuki,

8) pomoc instrukcyjno-metodyczna, programowo-organizacyjna podmiotom kulturotwórczym w województwie podlaskim,

9) współpraca z samorządowymi instytucjami kultury, oświaty i nauki oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizowanych zadań statutowych.

WOAK może prowadzić jako dodatkową odpłatną działalność w zakresie zbieżnym lub niekolidującym z jego działalnością podstawową. Działalność ta może być prowadzona  w zakresie:

1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych składników majątkowych,

2) usług transportowych, kserograficznych i komputerowych,

3) sprzedaży wydawnictw i publikacji, wyrobów sztuki ludowej i amatorskiej twórczości plastycznej,

4) usług reklamowych, fotograficznych, filmowych, video, elektroakustycznych, plastycznych, wydawniczych,

5) usług dydaktycznych i szkoleniowych.

Środki uzyskane z działalności dodatkowej mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej WOAK w Białymstoku.

 

 

Cennik usług

 

Metryka strony

Udostępniający: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Jać - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Data wytworzenia: 2017-10-31

Wprowadzający: Piotr Jać

Data wprowadzenia: 2003-09-22

Data modyfikacji: 2018-09-17

Opublikował: Piotr Jać

Data publikacji: 2003-09-22