Statut Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku

 Załącznik do uchwały Nr XXXV/326/17 
Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

                                                                                                                                                                                                                                                       

 STATUT
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA ANIMACJI KULTURY W BIAŁYMSTOKU 

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, zwany dalej „WOAK”, jest wojewódzką samorządową instytucją kultury, działającą w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”,

2) niniejszego statutu.

§ 2. WOAK wpisany jest pod numerem 8 w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Województwo Podlaskie i posiada osobowość prawną.

§ 3. 1. Organizatorem WOAK jest Województwo Podlaskie.

2. W imieniu Województwa Podlaskiego obowiązki i uprawnienia organizatora WOAK wykonuje Zarząd Województwa Podlaskiego, zwany dalej „Zarządem”.

§ 4. Siedzibą WOAK jest miasto Białystok, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

II.  Zakres działalności

§ 5. Do działań programowych WOAK należy:

1) ochrona wielokulturowego dziedzictwa województwa podlaskiego;

2) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców województwa podlaskiego ze szczególnym uwzględnieniem amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego;

3) edukacja kulturalna obejmująca wartości intelektualne, artystyczne, społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji kulturowej i międzykulturowej;

4) inicjowanie i podejmowanie współpracy z zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw sąsiadujących z Rzeczpospolitą Polską w zakresie promocji kultury województwa podlaskiego.

§ 6. Do podstawowych zadań WOAK należy:

1) diagnozowanie oraz analiza zjawisk i tendencji kulturowych zachodzących w województwie podlaskim;

2) inicjowanie i realizacja projektów zachowujących, rozwijających i promujących dziedzictwo kulturowe województwa podlaskiego oraz jego dokumentowanie;

3) inicjowanie i realizacja projektów zachowujących, rozwijających i promujących dialog międzykulturowy oraz działań budujących postawy otwartości i szacunku;

4) tworzenie i realizacja programów edukacji kulturalnej (regionalnej, estetycznej i artystycznej) oraz nowoczesnego zarządzania instytucjami kultury i animowania kultur lokalnych;

5) animowanie, promocja amatorskiego ruchu artystycznego oraz inspirowanie środowisk do tworzenia nowych grup artystycznych;

6) organizowanie i prowadzenie grup artystycznych jako warsztatowych form pracy;

7) kształcenie i doskonalenie kadr dla potrzeb kultury i oświaty w zakresie poszczególnych dziedzin sztuki i działalności edukacyjnej;

8) pomoc instrukcyjno-metodyczna, programowo-organizacyjna podmiotom kulturotwórczym w województwie podlaskim,

9) współpraca z państwowymi i samorządowymi instytucjami kultury, oświaty i nauki oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizowanych zadań statutowych;

10) tworzenie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów popularyzatorskich i reklamowo-promocyjnych oraz wydawnictw z zakresu realizowanych zadań statutowych.

III. Zarządzanie i organizacja

  § 7. 1. WOAK zarządza i reprezentuje na zewnątrz dyrektor.

         2. Dyrektora WOAK powołuje i odwołuje Zarząd w trybie określonym w ustawie.

         3. Dyrektor kieruje całokształtem działalności WOAK i jest za tę działalność odpowiedzialny.

  § 8. 1. W przypadku, gdy dyrektor zarządza WOAK na podstawie stosunku pracy, czynności z zakresu prawa pracy wobec dyrektora, w tym ustalanie
             warunków wykonywania dodatkowych prac o charakterze twórczym, wykonuje Zarząd.

         2. W czynnościach prawnych między dyrektorem a WOAK, WOAK reprezentowane jest przez Zarząd.

§ 9. Dyrektor może zarządzać WOAK przy pomocy zastępcy dyrektora, którego powołuje i odwołuje po zasięgnięciu opinii Zarządu.

§ 10. Szczegółową organizację wewnętrzną WOAK określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora WOAK, po zasięgnięciu opinii Zarządu oraz działających w WOAK organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

 IV. Zasady gospodarki finansowej

§ 11.1. WOAK prowadzi gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków na zasadach określonych w ustawie.

2. Podstawą gospodarki finansowej WOAK jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Województwa Podlaskiego.

§ 12. WOAK pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

§ 13. 1. WOAK może prowadzić jako dodatkową odpłatną działalność w zakresie zbieżnym lub niekolidującym z jego działalnością podstawową.

2. Działalność określona w ust. 1 może być prowadzona w zakresie:

1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych składników majątkowych;

2) odpłatnej organizacji imprez kulturalnych (w tym festiwali, koncertów, przeglądów), edukacyjnych (w tym szkoleń, kursów, instruktaży, doradztwa), naukowych i społecznych;

3) wytwarzania i sprzedaży wydawnictw i publikacji, wyrobów sztuki ludowej i amatorskiej twórczości plastycznej, materiałów promocyjnych oraz innych dóbr kultury;

4) usług dydaktycznych, szkoleniowych, edukacyjnych i popularyzatorskich;

5) usług reklamowych, fotograficznych, filmowych, graficznych, plastycznych, wystawienniczych oraz w zakresie techniki scenicznej (scena, nagłośnienie, oświetlenie);

6) usług wydawniczych, związanych z opracowywaniem merytorycznym, językowym i technicznym publikacji;

7) usług transportowych;

8) wykonywania praw własności intelektualnej i rozporządzania takimi prawami, w tym udzielania odpłatnych, a także otwartych licencji do posiadanych przedmiotów własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego.

3. Środki uzyskane z działalności dodatkowej mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej WOAK.

4. Działalność dodatkowa prowadzona jest na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

§ 14. Przychodami WOAK są przychody z prowadzonej działalności, środki finansowe pochodzące z dotacji Województwa Podlaskiego oraz innych dotacji, wpływy ze sprzedaży rzeczy i praw w ramach prowadzonej zgodnie z celami statutowymi działalności, otrzymane od osób fizycznych i prawnych spadki, zapisy i darowizny oraz wpływy z innych źródeł.

§ 15. Roczne sprawozdanie finansowe WOAK podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

§ 16. 1. Do składania w imieniu WOAK oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych uprawniony jest dyrektor.

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu WOAK, określając zakres ich umocowania.

 V. Postanowienia końcowe

§ 17. Połączenie, podział lub likwidacja WOAK może być dokonana na warunkach i w trybie przewidzianym w ustawie.

§ 18. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Metryka strony

Udostępniający: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Jać - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Data wytworzenia: 2017-05-05

Wprowadzający: Piotr Jać

Data wprowadzenia: 2003-09-22

Data modyfikacji: 2017-05-05

Opublikował: Piotr Jać

Data publikacji: 2003-09-22